صفحه اصلي

شركت سي بي ران (سهامي خاص) در سال 1378 تاسيس شد تا به پشتوانه تجارب شركت كانادايي  با بيش از 60 سال سابقه در توزيع صنعتي در سراسر آن كشور بتواند در ايران از پيشروان روشهاي نوين توزيع صنعتي و جايگزيني تدريجي سيستم مديريت تأمين فراگير بجاي روشهاي سنتي در صنايع باشد. تمركز محوري اين شركت تامين اقلام مرتبط با انتقال قدرت و ابزارهاي خطوط توليد است كه از طريق اخذ نمايندگيهاي رسمي از بهترين هاي صنعت و نيز روابط سازنده با ديگر  توليد كنندگان خارجي محقق مي شود. 
توجه به ارزش هاي سازماني شفاف، قابليتهاي محوري، نيروهاي مجرب، روابط موثر با تامين كنندگان در سطح بين المللي و پايبندي به اصول و تعهدات زيربنايي نسبت به مشتريان، ما را قادر مي سازد تا بصورت سازنده در خدمت صنايع شاخص كشورمان باشيم